Wie coronasteun nodig had, is er het minst tevreden over

Paul de Beer 2022 | 3 Vakpublicatie/ webpublicatie op Sociale Vraagstukken, 22 juli 2022

Vaak wordt verondersteld dat eigenbelang bepaalt of mensen tevreden zijn met sociale voorzieningen. Hoogleraar Paul de Beer onderzocht of dit ook geldt voor de coronasteunmaatregelen van de overheid voor werknemers en zelfstandigen.

Steun voor het overheidsbeleid en de coronacrisis

Paul de Beer en Wieteke Conen 2022 | 2

In deze ‘Kort & Bondig’ wordt de steun onder de bevolking voor overheidsvoorzieningen en de coronasteunmaatregelen onderzocht. Nagegaan wordt of mensen die gebruik hebben gemaakt of een grote kans hebben om gebruik te maken van overheidsvoorzieningen positiever zijn over die voorzieningen dan mensen die er geen gebruik van (zullen) maken. Daarnaast gaan we na of mensen die in hun werk of inkomen de gevolgen van de coronacrisis hebben ondervonden meer of minder tevreden zijn met de coronasteunmaatregelen dan degenen die geen gevolgen van de crisis hebben ondervonden.

Generaties en de maatschappelijke impact van het werk

Paul de Beer en Wieteke Conen 2022 | 2

In deze ‘Kort & Bondig’ wordt onderzocht of er tussen generaties verschillen zijn in het belang dat men hecht aan de maatschappelijke impact van het werk dat men doet. Tevens wordt nagegaan of generaties verschillen in hun voorkeur om te werken voor een sociale onderneming of de overheid en in de mate waarin zij een verandering van onze leefstijl een verbetering zouden vinden. Tot slot wordt nagegaan wat de invloed van de Covid-19 pandemie is geweest op deze waarden en voorkeuren.