De publicaties binnen het project Waarde van Werk zijn gebaseerd op onderzoek. We maken hiervoor gebruik van bestaande databronnen, data die in opdracht van ons wordt verzameld of data die we zelf verzamelen. Veelgebruikte onderzoeksmethoden zijn surveyonderzoek en kwalitatief onderzoek.

Bestaande bronnen

Bestaande bronnen die we voor ons onderzoek gebruiken zijn bijvoorbeeld de cijfers van het International Social Survey Programme (ISSP) (in het bijzonder de modules over work orientation), de European Values Study (EVS) en World Values Survey (WVS) en de European Working Conditions Surveys (EWCS). Ook gebruiken we gegevens en (onderzoeks)rapporten van universiteiten, departementen en andere organisaties op een bepaald terrein.

Surveyonderzoek

Bij een enquête krijgt een deel van de Nederlandse bevolking vragen voorgelegd over een bepaald onderwerp. Op basis van toeval wordt een personensteekproef getrokken uit de Nederlandse bevolking. Deze personen worden vervolgens uitgenodigd voor deelname. De antwoorden van de deelnemers worden gebruikt om tot algemeen geldende uitspraken voor en over de Nederlandse bevolking te komen. De Waarde van Werk Monitor (WWM) is een grootschalig survey-onderzoek onder de Nederlandse bevolking.

Kwalitatief onderzoek

Bij kwalitatief onderzoek wordt een kleinere groep respondenten gevraagd deel te nemen aan een onderzoek om bijvoorbeeld dieper in te gaan op de organisatie waarin zij werken of de context waarin zij leven en werken. Op deze manier kan meer inzicht worden verkregen in het ‘waarom’ van menselijk handelen. Een voorbeeld van kwalitatief onderzoek is het doen van diepte-interviews. Hierbij wordt iemand gevraagd om te vertellen over een bepaald onderwerp of over wat een mogelijke beleidsbeslissing voor diegene betekent.